Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Qilam Ix̂amnaa

Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun

Read More »
Song

Piitrax̂ Paavlax̂

Apuustalam Ludaaĝikix Slum Uchitalakix Usum ngiin Aĝnaqaaĝusaa akux̂ malix tuman kamgasaax̂ txidix Slum akaanugan ngaan sakaaĝatax̂ ngiin haqachx̂iix̂tax̂ Kayux tumaniin anĝin ngiin itugniisasaadaax̂ta (repeat 3 times)  In

Read More »
Song

Inim Aguuĝuu

Inimaguuĝuu! Qaĝatam unginaasaa ngiin ax̂tax̂, Anĝim aaĝanĝuudaayulux Haman awaan usugan hax̂ husux̂ chx̂atax̂ Iĝamanasaadax̂ nagmin sux̂tax̂ Kayux anĝaĝix̂ ax̂tax̂ Waaĝalix nagiingin Txin aĝada Kayux kikagnam

Read More »
Song

Kadaliiĝin Maqax̂takan Txichin Aguqangin

Kadaliiĝin maqax̂takan txichin aguqangin Udaadan tanangin kugan Unangan anangin Ix̂taqangin tutalix matalix anĝaĝiingin matakun Aniqdun ngiin aqaaĝan aĝnangin qulingiin akux̂ gumalgakux̂ Aayang ayaa aayang ayaa

Read More »
Story

Ting Ulang

Ulachisaadam ilan akuqing. Anaĝim amnaĝuu ulang ilan akux̂. Ukux̂taatukatxin ii? Ting asix aqada. Aqalix ulang ilan anan ukux̂tada. Wan waya ruumam angunaa. Ukuuskax̂ ukux̂takux̂txin? Sanaviskan

Read More »
Story

Alqutax̂ Ukux̂taltxin?

Stiinam Kugan Alux̂snxadna Ukuda! Alqutax̂ ukux̂taltxin? Stiinam kugan alux̂sxadna ukux̂takuqing. Qaxchiklulix ii? Kuguu, chidĝikux̂. Stiinam kugan alux̂sxadna qaxchiklulakax̂. Chidĝikux̂. Qanaya stiiinam kugan alux̂sxadna? Ulam nagan

Read More »
Story

Alqutax̂ Tutaltxin? 2

Igax̂tadax̂ Tutuda! Alqutax̂ tutaltxin? Igax̂tadax̂ tutakuqing. Aqalix ii? Aang! Kiin kugan akan? Aqatal kang. Aqada! Amaanuuduukakun. Igax̂tadax̂ kadmax̂sxaduukux̂. Angayax̂tada! Igax̂tadax̂ tagaqalikux̂. Kiin kugan akan? Kiiin

Read More »
Story

Alqutax̂ Tutaltxin? 1

Alqutax̂ Tutaltxin? Alqutax̂ tutaltxin? Igax̂tadax̂ tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Saaglam qiglugii tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Traakturax̂ tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Achigaaluĝim kuluklaa tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Igaĝiisax̂ tutakuqing. Alqutax̂

Read More »
Story

Alqutax̂ Malix?

Alqutax̂ Malix? Alqutax̂ malix? Saaĝaakux̂ Alqutax̂ malix? Imgaĝikux̂ Alqutax̂ malix? Ayx̂akux̂ Alqutax̂ malix? Ayx̂akux̂ Alqutax̂ malix? Takiigikux̂ Alqutax̂ malix? Igax̂takux̂ Alqutax̂ malix? Igax̂takux̂ Alqutax̂ malix?

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660