Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Sahnga Aan’gilam (Name’s Day Song)

Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Wayaam Txin Aniqduĝaadamin Angalii Aniqduĝaadamin Angalii A song sung by +Mary N. Bourdukofsky

Read More »
Song

Kaadakam Angaasii

Tumaya tuula iyula Tumaya tuula iyula x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay The song either originally or over time was sung

Read More »
Song

Ugutax̂ Wan Slum Ngaan

Uĝutax̂ wan slum ngaan Aguuĝux̂ waaĝakux̂ Wan slum Tukuu sux̂taa Kanuuĝin usungin Tanax̂ aguux̂tan. Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Sung by

Read More »
Song

Slum Amnaĝungin

Slum amnaĝungin amnaĝungin Slum amnaĝungin amnaĝungin Ukadigam ngaan Asaĝutam ngaan Guuspudax̂ wan tanam/ulam anĝaĝingin an’gingin aĝiitax̂txin. or (aĝisax̂txin) A song sung for good health and

Read More »
Song

Uyaam Angalii (This is the Day)

Uyaam angalii (repeat 3 times) Aguuĝux agukux̂ (repeat 2 times) Imin ting ugutax̂ (repeat 2 times) Ngaan ting qaĝatax̂ (repeat 2 times) Uyaam angalii Aguuĝux agukux̂ Imin ting

Read More »
Song

Ugunux̂naaĝnaĝulux

Ugunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) Ataqakun An’gix̂talix Ataqakun An’gix̂talixAtaqakun An’gix̂talix Ugunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) The word ‘ugunux̂naaĝnaĝulux’ was provided by Iliodor Philemonof in 2015. Aquilina D. Lestenkof

Read More »
Song

Qilam Ix̂amnaa

Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun

Read More »
Song

Piitrax̂ Paavlax̂

Apuustalam Ludaaĝikix Slum Uchitalakix Usum ngiin Aĝnaqaaĝusaa akux̂ malix tuman kamgasaax̂ txidix Slum akaanugan ngaan sakaaĝatax̂ ngiin haqachx̂iix̂tax̂ Kayux tumaniin anĝin ngiin itugniisasaadaax̂ta (repeat 3 times)  In

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660