Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Ayx̂adanam Kulisangin

Ayx̂adanam kulisangin  qichikun qichikun qichikun Ayx̂adanam kulisangin qichikun Tanadgusim imugaa axtakun Aniqduudan qidakun: nga-nga-nga nga-nga-nga nga-nga-nga Aniqduudan qidakun: nga-nga-nga Tanadgusim imugaa axtakun Tuunuchx̂aadax̂ ayx̂adanam kugan:

Read More »
Song

Qusaaĝin ilin

Qusaaĝin ilin Aguuĝum ngaan amchuĝax̂ kayux tanam kugan kayux tanam kugan sakaaĝatax̂ anĝaĝin anĝaĝin ilin iĝamanaan iĝamanaan malgakun iĝamanaan malgakun Qusaaĝin ilin Aguuĝum ngaan amchuĝax̂

Read More »
Song

Ruuzhdiistvaa Troparion

Xristuusax̂ tumaniin Aguuĝum aĝaasanatxin Slum ngaan an’gim angaligana tanisakux̂txin Aman ilaan sdam awanangin Aman sdax̂ imin achigaasana Agadgim aganĝudaganulux-ngaan imin kanadamin Kayux akan kigakum ilan

Read More »
Song

Qaankun Angaliĝadigaasaadaa

Aguuĝum angaliĝadigaasaadaa Tungaĝim angaliĝadigaasaadaa Asx̂aĝimulux angaliĝadigaasaadaa Ngin Txin ituĝniisada Usually sang three times; known as Holy God, Holy Mighty, Holy Have Mercy on Us. Download

Read More »
Song

Maskaraatan Taliĝix̂ into Slum Amnaĝungin

Slaavi Slaavi Ulam usuu ux̂taax̂tan Svisdam qichii qichii  Ugutax̂ waaĝakux̂ Slum amnaĝungin unuuĝiix̂tan Slum amnaĝungin unuuĝiix̂tan Asxinuqdam ax̂aa Asxinuqdan waaĝakun Asuchin kayux misuukan Uglu- ugluĝikun

Read More »
Song

Kamgix̂, Qanglix, Chiidgiidax, Adqun!

Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Dax Tutusix Aĝalĝix̂ Anĝusix̂ Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Translated to Unangam Tunuu by Aquilina D. Lestenkof.  2008.                 

Read More »
Song

Ataqan, Aalax, Qaankun Unangaadan

Ataqan aalax qaankun Unangaadan Sichin chaang atuung Unangaadan Uluung qamchiing sichiing Unangaadan Hatix̂ Unangaadan Hatix̂ sichiing qamchiing Unangaadan Uluung atuung chaang Unangaadan Sichin qaankun aalax

Read More »
Song

Slaves Of The Harvest-Song

In 1978, musician Max Lestenkof, Sr. (Unangax̂-Aleut, Pribilof Islands) wrote the lyrics and music for the song he titled “Slaves of the Harvest.”  Max wrote

Read More »
Story

Unangan Tunux̂tanan

Uksiinyax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin wayaam?” Saandrax̂ iistakuu, “Iĝamnakuqing.” Uksiinyax̂ iistakux̂, “Igax̂tadax̂ aqakux̂.” Saandrax̂ iistakuu, “Aang. Makungin.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin?” Mixayilax̂ iistakuu, “Igamnakuqing.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ maltxin?”

Read More »
Story

Tanax̂silĝum Aachigaasnangin

This book has the Pledge (Flaakam Slautaa), Songs, and a game called Puĝatiirax̂! Songs: Qilam Ix̂amnaa Raazdinyaam Ugutaa Qaanikingax̂ Ulgakux̂ and Uĝutax̂ Slumngaan This book

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660