Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Story

Story

Unangan Tunux̂tanan

Uksiinyax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin wayaam?” Saandrax̂ iistakuu, “Iĝamnakuqing.” Uksiinyax̂ iistakux̂, “Igax̂tadax̂ aqakux̂.” Saandrax̂ iistakuu, “Aang. Makungin.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin?” Mixayilax̂ iistakuu, “Igamnakuqing.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ maltxin?”

Read More »
Story

Tanax̂silĝum Aachigaasnangin

This book has the Pledge (Flaakam Slautaa), Songs, and a game called Puĝatiirax̂! Songs: Qilam Ix̂amnaa Raazdinyaam Ugutaa Qaanikingax̂ Ulgakux̂ and Uĝutax̂ Slumngaan This book

Read More »
Story

Qaanikingax̂ Ulgakux̂

Qaanikingax̂ ulgakux̂. Agadax̂ tanitalix. Inix̂ chidĝayukux̂. Qanigix̂ ulmakux̂. Chiganan amnaĝikun. Qanigim masinaagin, txin daxtikun. Qaanikingax̂ ulgakux̂. Saquchaadan unugikun. Aataagax̂ waagakux̂. Chixudngin iitikun. Qigan txin chidĝaytikun.

Read More »
Story

On Mother’s Lap

Anaadam Qachimagan Kugan Aku Mixayiilax̂ unguchi Anaadam qachimagan kugan aku. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun. Mixayiilax̂, “Laadax̂ sulix ax̂t’,” istakux̂. Mixayiilax̂ amaya Laadax̂ Anaadam

Read More »
Story

Olga Amaya Maksiim

Kiin txin? Olga ting. Kiin waya? Olga akux̂. Kiin txin? (Asax̂) ting. Unangax̂ akuqing. Unangax̂ altxin, ii? Aang, Unangax̂ akuqing. Kiin Unangax̂ alix, ii? Olga

Read More »
Story

Kiin? Alqutax̂ Malix?

MIKAALUĜIM ILAN Kiin waya? Wan waya Ivaan. Kiin mikalix? Ivaan mikakux̂. Qanaligan Ivaan mikalix? Mikaaluĝim ilan mikakux̂. Kiin mikaaluĝim ilan mikalix? Ivaan amasix Jim mikaaluĝim

Read More »
Story

Imgaĝikun

Qilax̂. Alqutxin? Kiin waya? Maksiim akux̂. Lakaayax̂ alqulix? Imgaĝikux̂. Imgaĝikuqing. Kiin waya? Ivan akux̂. Ivan alqulix? Ivan imgaĝikux̂. Imgaĝikux̂txin? Aang. Imgaĝikux̂txin? Kugulux̂. Chitaayakux̂txin? Aang, chitaayakuqing.

Read More »
Story

Angalqingaan Alqunax̂txin?

Angalqingaan Alqunax̂txin? Awalaax̂naqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Aygakaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Matayaadlaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Alux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Tumdalaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Chitaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Iĝlux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Trubalaaĝnaqing. Angalqingaan

Read More »
Story

Ting Ulang

Ulachisaadam ilan akuqing. Anaĝim amnaĝuu ulang ilan akux̂. Ukux̂taatukatxin ii? Ting asix aqada. Aqalix ulang ilan anan ukux̂tada. Wan waya ruumam angunaa. Ukuuskax̂ ukux̂takux̂txin? Sanaviskan

Read More »
Story

Alqutax̂ Ukux̂taltxin?

Stiinam Kugan Alux̂snxadna Ukuda! Alqutax̂ ukux̂taltxin? Stiinam kugan alux̂sxadna ukux̂takuqing. Qaxchiklulix ii? Kuguu, chidĝikux̂. Stiinam kugan alux̂sxadna qaxchiklulakax̂. Chidĝikux̂. Qanaya stiiinam kugan alux̂sxadna? Ulam nagan

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660