Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Story

Qanasanax̂? Qanaangasax̂?

SAAGARAX̂ Waya saagarax̂. Liidax̂ anuxtakatxin? Aang, saagaram ilaa anuxtakuqing. Qanasanax̂ akix̂talix? Inkatii atuung pultinax̂ chitivirtaakax̂. Qanasanax̂ anuxtaltxin? Atix̂ inkatix̂ anuxtakuqing. Qanasanax̂ akix̂talix? Atuung tuulirax̂ vaaspultiinax̂.

Read More »
Story

Algan, Qan Kayux Saquchaadan

Algan Alqutax̂ waya? X̂ulastaakax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Itx̂aygix̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Qawax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Asx̂ukidax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Uskaanax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Aykaaĝux̂ akux̂.

Read More »
Story

Chasam Adaan Achigalix

Qilax̂ malgakux̂. Waya aĝadax̂. Ax̂chaa! Ax̂chaa! Qilax̂ malgakux̂. Sigaquudaan x̂ulada. Qilam sigiquudaan x̂ulada. Qilax̂ malgakx̂. Kigusitxin chuutkada. Qilam kigusitxin chuutkada. Qilax̂ malgakux̂. Plitax̂ anida. Qilam

Read More »
Story

Sxang Asangin

Kiin waya? Waya ting. (           ) asax̂takuqing. Kiin waya? Waya ting. (           ) asax̂takuqing. Kiin waya? Waya ting anaadang.   (           ) asax̂takux̂. Kiin waya? Waya

Read More »
Story

Ulam Ilan Awax̂tan

Wan waya ting Anaadang. Ulam ilan awakux̂. Unakux̂. Wan waya Adaadang. Ulam ilan awakux̂. Ulam kangaa awasakux̂. Waya ting. Ulam ilan awadkuqing. Qignax̂ aamalkuqing. Awaatudkuqing.

Read More »
Story

Unugulam Makaĝakan

Qaankun tayaagun sakitaam saamlan laakun. Chiqim ulaagana. Tayaagux̂, ayagax̂ agitalix isugim chiiidgingin aawaasakux̂. Tayaagux̂ chagim ix̂tx̂ida qakux̂. Tayaagun chaginaĝikun. Lakaayan chiĝanax̂ ux̂talix taangax̂ uyakun. Lakaayax̂

Read More »
Story

Alqutax̂ Qaatdaltxin?

Alqutax̂ Qaatdaltxin? Alqutax̂ qaatdaltxin? Qax̂ qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Riisax̂ qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Biinsin qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Uskaanam stux̂siĝii qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Saamlan qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin?

Read More »
Story

Alqutax̂ Umtaltxin? 1

Alqutax̂ Umtaltxin? Alqutax̂ umtaltxin? Chinguudaĝin umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Kuufyax̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Waĝix̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Ulum ilga umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Chngax̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin?

Read More »
Story

Laavkam Adan Uyakux̂

Laavkam Adan Uyakux̂  Fumaa laavkam adan uyakux̂. Laavkax̂ ux̂taatudakux̂ awa. Anaĝiidan tayaatudakux̂.  Fumaa alqutax̂ tayaaĝan amamalix? Kanfiitkax̂ tayaaĝan ii? Alix taangam idigaa tayaaĝan ii? Fumaa

Read More »
Story

Alqutax̂ Umtaltxin? 2

Chix̂uudngin Alqutax̂ umtalting? Chix̂uudngin. Chix̂uudngin umtakuqing. Chix̂uudngin kum umtakuqing. Chix̂uudngin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin tutakalkaqing. Chix̂uudngin uludangin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin chumnugingin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin chidaĝaayungin ukux̂takuqing. Qanaangasix̂ chix̂uudngin ukux̂takuqing?

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660