Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Story

Alqutax̂ Ix̂amnachx̂iltxin? Alqutax̂ Maltxin?

Alqutax̂ Ix̂amnachx̂iltxin? Alqutax̂ Maltxin? Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Muuvix̂ ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Chasvyakuqing. Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Ulang ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Amalkuqing. Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Skuulax̂ ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Awakuqing.

Read More »
Story

Alix Waya? Aaĝan

Alqulix ulmaltxin? Aaĝan uĝnaasax̂ malgalix. Alqulix txin igaltxin? Qinganax̂ malgalix. Alqulix qingadaltxin? Maadux̂ malgalix. Alqulix chinglisiltxin? Aangan iklax̂ quxsulix. Alqulix kayuĝiqdaltxin? Anĝaĝix̂ ting sadgasix. Alqulix

Read More »
Story

Lakaayax̂

Lakaayax̂ mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan, chugum kugan mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan suunaadakux̂. Lakaayalgux̂ qayam ilidaan qaxsakux̂. Lakaayam bruukim qaxchikluu chux̂taa qayam

Read More »
Story

Kiin? Qanan?

KAMGIM TAXUX̂TAASII Anaadax̂ kamgim taxax̂taasii stuuluĝim sitxan ukukux̂. “Kiin mayuu waya?” “Fred mayuu inga. Fred kamgigan taxux̂taasii.” UGULUN Maaryaa sichin ugulun asxum daĝan inghlingin ukux̂takux̂.

Read More »
Story

Alqutax̂ Amaya? Alqutax̂ Maasdukatxin?

Alqutax̂ Amaya?  Alqutax̂ Maasdukatxin? TAGANIN Wakun waya taganin. Alqutan wayangin? Wayangin taganin. Alqutax̂ kum taganin maasaltxin? Txin kum sadatkutxin. Txin kum sukutxin. Txin kum ulmikutxin.

Read More »
Story

Akutanax̂

AKUTANAX̂ Akutanam tanadgusii adukux̂. Algimatim ilanuu ulax̂ malgakux̂. Tanadngusim adangan qayan malgakun. Qayan slam ilaan tanadgusix̂ chachix̂tadakun. Tanadgusix̂ alaĝum chidaĝan akux̂. Alanaaĝnam asaĝix̂taqaa qakuun qalan

Read More »
Story

Samayilax̂

Wan waya Samayilax̂. Laavkam adan uyakux̂. Adaadan sismikux̂. Adaadan sismikux̂. Sistraan sismikux̂.  Samayilax̂ alugax̂ tayakux̂. Anaadax̂ alugax̂ alakux̂. Alugax̂ kliipam ngaan alakux̂.  Samayilax̂ mulukax̂ tayakux̂.

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660