Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Story

Qaanikingax̂ Ulgakux̂

Qaanikingax̂ ulgakux̂. Agadax̂ tanitalix. Inix̂ chidĝayukux̂. Qanigix̂ ulmakux̂. Chiganan amnaĝikun. Qanigim masinaagin, txin daxtikun. Qaanikingax̂ ulgakux̂. Saquchaadan unugikun. Aataagax̂ waagakux̂. Chixudngin iitikun. Qigan txin chidĝaytikun.

Read More »
Story

On Mother’s Lap

Anaadam Qachimagan Kugan Aku Mixayiilax̂ unguchi Anaadam qachimagan kugan aku. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun. Mixayiilax̂, “Laadax̂ sulix ax̂t’,” istakux̂. Mixayiilax̂ amaya Laadax̂ Anaadam

Read More »
Story

Olga Amaya Maksiim

Kiin txin? Olga ting. Kiin waya? Olga akux̂. Kiin txin? (Asax̂) ting. Unangax̂ akuqing. Unangax̂ altxin, ii? Aang, Unangax̂ akuqing. Kiin Unangax̂ alix, ii? Olga

Read More »
Story

Kiin? Alqutax̂ Malix?

MIKAALUĜIM ILAN Kiin waya? Wan waya Ivaan. Kiin mikalix? Ivaan mikakux̂. Qanaligan Ivaan mikalix? Mikaaluĝim ilan mikakux̂. Kiin mikaaluĝim ilan mikalix? Ivaan amasix Jim mikaaluĝim

Read More »
Story

Imgaĝikun

Qilax̂. Alqutxin? Kiin waya? Maksiim akux̂. Lakaayax̂ alqulix? Imgaĝikux̂. Imgaĝikuqing. Kiin waya? Ivan akux̂. Ivan alqulix? Ivan imgaĝikux̂. Imgaĝikux̂txin? Aang. Imgaĝikux̂txin? Kugulux̂. Chitaayakux̂txin? Aang, chitaayakuqing.

Read More »
Story

Angalqingaan Alqunax̂txin?

Angalqingaan Alqunax̂txin? Awalaax̂naqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Aygakaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Matayaadlaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Alux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Tumdalaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Chitaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Iĝlux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Trubalaaĝnaqing. Angalqingaan

Read More »
Song

Qaankun Nagaan Akaan Qagaadan

Qaankun nagaan akaan QagaadanAĝaasin amaatxaan waaĝaasakunTanan amaya alaĝun, chiĝanan amaya qayanSdax̂ adaan uyakunAa aaSdam alqusix, Sdam amgii, Sdam akaatxax̂, anugnaasax̂, adigax̂. Naan uya agalin aygagikunAngalim

Read More »
Song

Sdakucham Adigaa

Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Inim ilan hakahligan akux̂ txin! Adigalix hakahligan akux̂ txin! Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Translated to Unangam Tunuu

Read More »
Song

Wan Laaqudaadax̂

Wan laaqudaadax̂ laafkam adaan uyakux̂ Wan laaqudaadax̂ ulam ulaĝikux̂ Wan laaqudaadax̂ xliibax̂ amaya maaslax̂ matakux̂ Wan laaqudaadax̂ anaĝim matalakax̂ Wan laaqudaadax̂ qidal’ “ngii! ngii! ngii!”

Read More »
Song

Nix̂alaan

Nix̂alaan! Nux̂aada! Nux̂aada! Chiĝanam ilaan Aalaasaang kimikun Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Anĝix̂! Sngagix̂ lidakux̂! Translation to Unangam Tunuu provided by +Mary

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660