Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Story

Olga Amaya Maksiim

Kiin txin? Olga ting. Kiin waya? Olga akux̂. Kiin txin? (Asax̂) ting. Unangax̂ akuqing. Unangax̂ altxin, ii? Aang, Unangax̂ akuqing. Kiin Unangax̂ alix, ii? Olga

Read More »
Story

Kiin? Alqutax̂ Malix?

MIKAALUĜIM ILAN Kiin waya? Wan waya Ivaan. Kiin mikalix? Ivaan mikakux̂. Qanaligan Ivaan mikalix? Mikaaluĝim ilan mikakux̂. Kiin mikaaluĝim ilan mikalix? Ivaan amasix Jim mikaaluĝim

Read More »
Story

Imgaĝikun

Qilax̂. Alqutxin? Kiin waya? Maksiim akux̂. Lakaayax̂ alqulix? Imgaĝikux̂. Imgaĝikuqing. Kiin waya? Ivan akux̂. Ivan alqulix? Ivan imgaĝikux̂. Imgaĝikux̂txin? Aang. Imgaĝikux̂txin? Kugulux̂. Chitaayakux̂txin? Aang, chitaayakuqing.

Read More »
Story

Angalqingaan Alqunax̂txin?

Angalqingaan Alqunax̂txin? Awalaax̂naqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Aygakaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Matayaadlaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Alux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Tumdalaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Chitaylaaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Iĝlux̂laaĝnaqing. Angalqingaan Alqunax̂txin? Trubalaaĝnaqing. Angalqingaan

Read More »
Song

Qaankun Nagaan Akaan Qagaadan

Qaankun nagaan akaan QagaadanAĝaasin amaatxaan waaĝaasakunTanan amaya alaĝun, chiĝanan amaya qayanSdax̂ adaan uyakunAa aaSdam alqusix, Sdam amgii, Sdam akaatxax̂, anugnaasax̂, adigax̂. Naan uya agalin aygagikunAngalim

Read More »
Song

Sdakucham Adigaa

Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Inim ilan hakahligan akux̂ txin! Adigalix hakahligan akux̂ txin! Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Translated to Unangam Tunuu

Read More »
Song

Wan Laaqudaadax̂

Wan laaqudaadax̂ laafkam adaan uyakux̂ Wan laaqudaadax̂ ulam ulaĝikux̂ Wan laaqudaadax̂ xliibax̂ amaya maaslax̂ matakux̂ Wan laaqudaadax̂ anaĝim matalakax̂ Wan laaqudaadax̂ qidal’ “ngii! ngii! ngii!”

Read More »
Song

Nix̂alaan

Nix̂alaan! Nux̂aada! Nux̂aada! Chiĝanam ilaan Aalaasaang kimikun Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Anĝix̂! Sngagix̂ lidakux̂! Translation to Unangam Tunuu provided by +Mary

Read More »
Song

Kulukulaadan

Kulukulaadan Kulukulaadan Sulugnix̂talin Kuunam naartaa Kugan Ayx̂aalgan unginaasanikux̂! Xa Xa Xa! Translate to Unangam Tunuu by +Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof , St.

Read More »
Song

Angalkingam Sakaaĝanadaa

Angalkingam sakaaĝanadaa Usux̂txin adigakux̂Maaryax̂ Aniqduudax̂ agiitakux Inim ilan saĝakux̂ Inim ilan akux̂ Inim ilan akux̂ At this time it is unknown who was the first

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660