Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > On Mother’s Lap

Anaadam Qachimagan Kugan Aku

Mixayiilax̂ unguchi Anaadam qachimagan kugan aku. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun.

Mixayiilax̂, “Laadax̂ sulix ax̂t’,” istakux̂.

Mixayiilax̂ amaya Laadax̂ Anaadam qachimagan kugan il’. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun.

Mixayiilax̂, “Niĝalaadax̂ ting anutakux̂,” istakux̂. “Niĝalaadax̂ aqaasang ax̂kuqing.”

Mixayiilax̂ Anaadam qachimagan kugan tataam agakux̂, niĝalaadax̂ ataqam ad’ sux̂tal chaam agitaasagan ila Laadax̂ sux̂takux̂. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun.

Mixayiilax̂, “Itx̂aygim qalugaganaa anutakuqing, “ istakux̂.

Mixayiilax̂ itx̂aygim qalugaganaa aqayaax̂tasal niĝalaadamaan amaya laadamaan chachiisakun. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, Anaadam qachimagan kugan usu agak’dam chingi txichin tataam kachaayan maayukun.

Mixayiilax̂, “Saaglaadax̂ adim uyaatul,” istakux̂.

Mixayiilax̂ amaya niĝalaadax̂ amaya laadax̂ amaya saaglaadax̂ itx̂aygim qalugaganaa sitxan Anaadam qachimagan kugan aku. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, usungin kachaayakun.

Anaadax̂, “Aniqduudax̂ kidanax tutanaan,” istakux̂. “Aniqduudax̂ kachaayaganan anutakux̂.”

Mixayiilax̂, “Tanax̂ maaslakax̂,” istakux̂.

Anaadax̂, “Ukuĝax’t,” istakux̂.

Anaadax̂ Mixayiilax̂ amaya Aniqduudax̂ usikix kusixtakun. Niĝalaadax̂ amaya Laadax̂ amaya Saaglaadax̂ Mixayiilam sux̂takuu, itx̂aygim qaluga igimchin chichix̂tasukun. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, usungin kachaayakun.

Mixayiilax̂, “Aachan, ix̂amnak’ way,” istakux̂.

Anaadax̂ Mixayiilax̂ imuĝux̂takux̂. Anaadax̂ alaasaadan tunux̂takux̂, “Haqatku ii, aalunaasakux̂. Anaadam qachimagan kugan tanax̂ awaan usugaan malgaadakux̂,” istakux̂.

Unangam Tunuu Translation by: 
Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof.

Copyright:
On Mother’s Lap; written by Ann Herbert Scott ©1972

 Reading by:
Aquilina D. Lestenkof. St Paul Island, Pribilof Islands. September 27, 2014.

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660