Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Song

Haqada Bambayaax̂

Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada, Tayaĝunaax̂ Anangaa! Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada Tayaĝunaax̂ Anangaa! Ukuda! Kayumixtan Ukuda! Unangam Tukuu Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂

Read More »
Song

Slum Tugidangin

Yanvaarix̂ Fivraalix̂ Maartax̂ Apriilax̂ Maayax̂ Iyuunix̂ Iyuulix̂ Aagustax̂ Sintyaabrax̂ Uktaabrax̂ Nuyaabrax̂ Dikaabrax̂

Read More »
Song

Kinkakuchaadax̂

Kinkakuchaadax̂zulup ilan hangakux̂. Chix̂tax̂ aqalix kinkax̂itxitikux̂. Agadax̂ aqalix chix̂tax̂qakatikux̂. Tataam kinkakuchaadax̂zulup ilan hangakux̂.

Read More »
Song

Lakayaadam Tungtuungisnikaadaa

Haqada nung iix̂tanax̂   aayang aayaa Aĝasaaĝum ludaaĝii ukux̂tanax̂  aayang aayaa Pudaarkan num’ haqaasakun  aayang aayaa Kadim aĝilgakun  aayang aayaa, aayang aayaa, aayang aayaa Taĝa samtakun

Read More »
Song

Kugan Sitxan Kadan Agalan

Kugan Sitxan Kadan Agalan Kugan Sitxan Kadan Agalan Nagan Snangan Nagan Snangan Kugan Sitxan Kadan Agalan This song was made to go along with one

Read More »
Song

Il(an) aĝaqamin Angaligan Ugutaa! (New Version)

Il(an) aĝaqamin (repeat 2 times) Il(an) aĝaqamin angaligan ugutaa  Slum amnaĝungin (repeat 3 times) Il(an) aĝaqamin (repeat 2 times) Il(an) aĝaqamin angaligan ugutaa  Slum amnaĝungin  Il(an) aĝaqamin angaligan

Read More »
Song

Iĝadagax̂ Qanaligan alix?

“Iĝadagax̂!” Qanaligan alix?  Qanaligan alix?  Wahligan akuqing. Wahligan akuqing. Alqutaltxin? Ix̂amnatutakuqing. Txin qaĝaasakuqing! Txin qaĝaasakuqing! Tune: Where is Thumper? With thumb & fingers.   Aquilina

Read More »
Song

Chamigaada Puuta Nuuĝix̂

Chamigaada puuta nuuĝix̂ Ting ka ting ka tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tduu tduu tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tdugax̂

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660