Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Lakayaadam Tungtuungisnikaadaa

Haqada nung iix̂tanax̂   aayang aayaa

Aĝasaaĝum ludaaĝii ukux̂tanax̂  aayang aayaa

Pudaarkan num’ haqaasakun  aayang aayaa

Kadim aĝilgakun  aayang aayaa, aayang aayaa, aayang aayaa

Taĝa samtakun  aayang aayaa  haqaadukun.

Aniqdudaadax̂  aayang aayaa

Iituĝnaadkuqing  aayang aayaa

Ludaaĝimaan aayang aayaa

Pudaarkax̂ anaĝix̂ matan matalkaqing  aayang aayaa, aayang aayaa

Chaayang numin mikaasaax̂t’ anuxtaltxin ii?  aayang aayaa

Maaryam kamgii ayugnix̂tanax̂ aayang aayaa

Kuruuvax̂ amay’ baraaskax̂ ax̂anax

Chaayang mikaasanaqing  aayang aayaa

Iĝamanaagus’ aan mikaasanaqing  aayang aayaa, aayang aayaa

Sigaquudam txin ugutaa nung agunax̂

Ting amay’ chaayang  aayang aayaa

Ting amay’ chaayang  aayang aayaa

Ting amay’ chaayang

Download this song here

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660