Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Ting Ulang

Ulachisaadam ilan akuqing. Anaĝim amnaĝuu ulang ilan akux̂. Ukux̂taatukatxin ii? Ting asix aqada. Aqalix ulang ilan anan ukux̂tada.

Wan waya ruumam angunaa. Ukuuskax̂ ukux̂takux̂txin? Sanaviskan ukux̂takux̂txin? Sanaviskan ukuuskam daĝan akun.

Stuulchikax̂ ukux̂tada. Stuulchikam angunaa. Stuulchikam uuĝlaĝaayuu. Adaadax̂ ingan stuulchikam kugan ungachidakux̂. Stuulchikam angunagan kugan ungachidakux̂.

Qignax̂ ukux̂tada? Qignam ix̂amnaa. Adigakux̂. Stuuluĝim qusan akux̂.

Wan waya laampax̂. Chadum laampaa. Staarakux̂ inga. Tuman suĝalikux̂.

Chimalux̂ ukux̂tada. Kuvrax̂ ukux̂takux̂txin ii? Tagadakux̂. Ix̂amnadakux̂. Uĝnaasakux̂.

Tuman patriitax̂ matakun. Stinam daĝan akux̂. Kum patriitax̂ ukux̂taltxin? Waya ting braatang.

Kalikan ukux̂tada? Tuman uluung kalikan matakun. Ataqan kallikax̂ ivaanigilan. Kalikam angunangin.

Kuuxnax̂ adaltada. Anaadax̂ amaadan akux̂. Unakux̂ ama. Plitam kugan unakux̂.

Stuuluĝim angunaa matakun. Usukingin kugan qalgakakux̂. Tuman sxax̂ angunalix. Atix̂ sxax̂ akun.

Chaman ukux̂tada. Ix̂amnadakun. Angkuricham ilaan aqax̂takun. Ting anaadang tayaqangin.

Anaadax̂ asum angunaa matakux̂. Qaqax̂ ilan unadkuu. Asux̂ stux̂ chx̂aasakux̂. Stux̂ qaaĝin aqalikun.

Tuman qaankun saĝaaluĝin matakun. Ataqan Anaadam amasix Adaadam ngaan. Ataqan lakaayan ngiin. Ataqan ayagaadan ngiin. Waya ayagaadan ruumangin. Waya ilan saĝadakung.

Waya ting isxang. Isxang ix̂amnachx̂idkuqing. Uuĝlaĝaayukux̂. Uĝnaasakux̂. Kangiitim angunaa ukux̂tada. Saĝam isxaa.

Stuulux̂ isxang chidaĝan akux̂. Laampax̂ matakuqing. Stuuluĝim kugan akux̂. Angalingaan kum chitaykuqing. Isxam ilan kum chitaykuqing.

Riityux ukux̂tada. Maayuking akux. Adaadam nung aĝiqakix. Angalkingaan tutaatudkuking. Isxam ilan alix tutaatudkuking.

Aqalix tadmalux̂ ukux̂tada. Angunakux̂. Chux̂taqan chx̂aasakux̂. Bruudnan chx̂aasakux̂.

Friisaram angunaa matakun. Ulux̂ chx̂aasakux̂. Adaadax̂ itx̂ayax̂ tumdaqaltakux̂. Ulux̂ friisaram nagan akux̂.

Ingaya tumdax. Adaadam tumdakix. Adĝakalakaĝing. Adaadam kugukux istakuu.

Viidran ukux̂tada. Qaayutim ngaan agumtakun. Qaayutitudkuqing. Axchigalix kum qaayutkuqing.

Baankam uluudagan angunaa ukux̂tada. Gaasalinax̂ chx̂aasakux̂. Qaniigim masinagan ngaan inga. Adaadam maayugan angunaa.

Waya sunam masinangin. Sunax̂ matakun. Saqudgaan suĝadakux̂. Chiĝanam ilan suĝadakux̂.

Stinax̂ ukux̂tada. Iimqayuusix̂ ukux̂taltxin? Qanaĝaatudkuqing. Saqudgaan qanaĝaatudkuqing.

Anaĝix̂ iquĝim ilan anaa ukux̂takux̂txin? Qam kudmachii. Anaadam qanaaĝigan kudmachii. Kdam sitxaa qanax̂dakux̂.

Ulang ix̂amnachx̂isasaadkuqing. Anaĝim amnaĝuu ilan akuu. Ulam ux̂nasaa. Ulam txin ugutaa. Tataam ulang nux̂taliix̂txin.

Prepared by Olga Mensoff. University of Alaska. 1977.

Read by +Paul Merculief.

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660