Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Story

Story

Alqutax̂ Umtaltxin? 1

Alqutax̂ Umtaltxin? Alqutax̂ umtaltxin? Chinguudaĝin umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Kuufyax̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Waĝix̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Ulum ilga umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin? Chngax̂ umtakuqing. Alqutax̂ umtaltxin?

Read More »
Story

Laavkam Adan Uyakux̂

Laavkam Adan Uyakux̂  Fumaa laavkam adan uyakux̂. Laavkax̂ ux̂taatudakux̂ awa. Anaĝiidan tayaatudakux̂.  Fumaa alqutax̂ tayaaĝan amamalix? Kanfiitkax̂ tayaaĝan ii? Alix taangam idigaa tayaaĝan ii? Fumaa

Read More »
Story

Alqutax̂ Umtaltxin? 2

Chix̂uudngin Alqutax̂ umtalting? Chix̂uudngin. Chix̂uudngin umtakuqing. Chix̂uudngin kum umtakuqing. Chix̂uudngin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin tutakalkaqing. Chix̂uudngin uludangin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin chumnugingin ukux̂takuqing. Chix̂uudngin chidaĝaayungin ukux̂takuqing. Qanaangasix̂ chix̂uudngin ukux̂takuqing?

Read More »
Story

Alqutax̂ Ix̂amnachx̂iltxin? Alqutax̂ Maltxin?

Alqutax̂ Ix̂amnachx̂iltxin? Alqutax̂ Maltxin? Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Muuvix̂ ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Chasvyakuqing. Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Ulang ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Amalkuqing. Alqutax̂ ix̂amnachx̂iltxin? Skuulax̂ ix̂amnachx̂ikuqing. Alqutax̂ maltxin? Awakuqing.

Read More »
Story

Alix Waya? Aaĝan

Alqulix ulmaltxin? Aaĝan uĝnaasax̂ malgalix. Alqulix txin igaltxin? Qinganax̂ malgalix. Alqulix qingadaltxin? Maadux̂ malgalix. Alqulix chinglisiltxin? Aangan iklax̂ quxsulix. Alqulix kayuĝiqdaltxin? Anĝaĝix̂ ting sadgasix. Alqulix

Read More »
Story

Lakaayax̂

Lakaayax̂ mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan, chugum kugan mikakux̂. Lakaayax̂ alaĝum achidan suunaadakux̂. Lakaayalgux̂ qayam ilidaan qaxsakux̂. Lakaayam bruukim qaxchikluu chux̂taa qayam

Read More »
Story

Kiin? Qanan?

KAMGIM TAXUX̂TAASII Anaadax̂ kamgim taxax̂taasii stuuluĝim sitxan ukukux̂. “Kiin mayuu waya?” “Fred mayuu inga. Fred kamgigan taxux̂taasii.” UGULUN Maaryaa sichin ugulun asxum daĝan inghlingin ukux̂takux̂.

Read More »
Story

Alqutax̂ Amaya? Alqutax̂ Maasdukatxin?

Alqutax̂ Amaya?  Alqutax̂ Maasdukatxin? TAGANIN Wakun waya taganin. Alqutan wayangin? Wayangin taganin. Alqutax̂ kum taganin maasaltxin? Txin kum sadatkutxin. Txin kum sukutxin. Txin kum ulmikutxin.

Read More »
Story

Akutanax̂

AKUTANAX̂ Akutanam tanadgusii adukux̂. Algimatim ilanuu ulax̂ malgakux̂. Tanadngusim adangan qayan malgakun. Qayan slam ilaan tanadgusix̂ chachix̂tadakun. Tanadgusix̂ alaĝum chidaĝan akux̂. Alanaaĝnam asaĝix̂taqaa qakuun qalan

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660