Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Story

Story

Alqutax̂ Tutaltxin? 2

Igax̂tadax̂ Tutuda! Alqutax̂ tutaltxin? Igax̂tadax̂ tutakuqing. Aqalix ii? Aang! Kiin kugan akan? Aqatal kang. Aqada! Amaanuuduukakun. Igax̂tadax̂ kadmax̂sxaduukux̂. Angayax̂tada! Igax̂tadax̂ tagaqalikux̂. Kiin kugan akan? Kiiin

Read More »
Story

Alqutax̂ Tutaltxin? 1

Alqutax̂ Tutaltxin? Alqutax̂ tutaltxin? Igax̂tadax̂ tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Saaglam qiglugii tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Traakturax̂ tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Achigaaluĝim kuluklaa tutakuqing. Alqutax̂ tutaltxin? Igaĝiisax̂ tutakuqing. Alqutax̂

Read More »
Story

Alqutax̂ Malix?

Alqutax̂ Malix? Alqutax̂ malix? Saaĝaakux̂ Alqutax̂ malix? Imgaĝikux̂ Alqutax̂ malix? Ayx̂akux̂ Alqutax̂ malix? Ayx̂akux̂ Alqutax̂ malix? Takiigikux̂ Alqutax̂ malix? Igax̂takux̂ Alqutax̂ malix? Igax̂takux̂ Alqutax̂ malix?

Read More »
Story

Qanasanax̂? Qanaangasax̂?

SAAGARAX̂ Waya saagarax̂. Liidax̂ anuxtakatxin? Aang, saagaram ilaa anuxtakuqing. Qanasanax̂ akix̂talix? Inkatii atuung pultinax̂ chitivirtaakax̂. Qanasanax̂ anuxtaltxin? Atix̂ inkatix̂ anuxtakuqing. Qanasanax̂ akix̂talix? Atuung tuulirax̂ vaaspultiinax̂.

Read More »
Story

Algan, Qan Kayux Saquchaadan

Algan Alqutax̂ waya? X̂ulastaakax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Itx̂aygix̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Qawax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Asx̂ukidax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Uskaanax̂ akux̂. Alqutax̂ waya? Aykaaĝux̂ akux̂.

Read More »
Story

Chasam Adaan Achigalix

Qilax̂ malgakux̂. Waya aĝadax̂. Ax̂chaa! Ax̂chaa! Qilax̂ malgakux̂. Sigaquudaan x̂ulada. Qilam sigiquudaan x̂ulada. Qilax̂ malgakx̂. Kigusitxin chuutkada. Qilam kigusitxin chuutkada. Qilax̂ malgakux̂. Plitax̂ anida. Qilam

Read More »
Story

Sxang Asangin

Kiin waya? Waya ting. (           ) asax̂takuqing. Kiin waya? Waya ting. (           ) asax̂takuqing. Kiin waya? Waya ting anaadang.   (           ) asax̂takux̂. Kiin waya? Waya

Read More »
Story

Ulam Ilan Awax̂tan

Wan waya ting Anaadang. Ulam ilan awakux̂. Unakux̂. Wan waya Adaadang. Ulam ilan awakux̂. Ulam kangaa awasakux̂. Waya ting. Ulam ilan awadkuqing. Qignax̂ aamalkuqing. Awaatudkuqing.

Read More »
Story

Unugulam Makaĝakan

Qaankun tayaagun sakitaam saamlan laakun. Chiqim ulaagana. Tayaagux̂, ayagax̂ agitalix isugim chiiidgingin aawaasakux̂. Tayaagux̂ chagim ix̂tx̂ida qakux̂. Tayaagun chaginaĝikun. Lakaayan chiĝanax̂ ux̂talix taangax̂ uyakun. Lakaayax̂

Read More »
Story

Alqutax̂ Qaatdaltxin?

Alqutax̂ Qaatdaltxin? Alqutax̂ qaatdaltxin? Qax̂ qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Riisax̂ qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Biinsin qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Uskaanam stux̂siĝii qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin? Saamlan qaatdakuqing. Alqutax̂ qaatdaltxin?

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660