Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Song

Song

Slum Amnaĝungin

Slum amnaĝungin amnaĝungin Slum amnaĝungin amnaĝungin Ukudigam ngaan Asaĝutam ngaan Guuspud̲ax̂ wan ulam anĝaĝingin an’gingin agiitaax̂txin Slum amnaĝungin A song sung for good health and

Read More »
Song

Uyaam Angalii (This is the Day)

Uyaam angalii (repeat 3 times) Aguuĝux agukux̂ (repeat 2 times) Imin ting ugutax̂ (repeat 2 times) Ngaan ting qaĝatax̂ (repeat 2 times) Uyaam angalii Aguuĝux agukux̂ Imin ting

Read More »
Song

Ugunux̂naaĝnaĝulux

Ugunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝuluxUgunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) Ataqakun An’gix̂talix Ataqakun An’gix̂talixAtaqakun An’gix̂talix Ugunux̂naaĝnaĝulux (repeat 3 times) The word ‘ugunux̂naaĝnaĝulux’ was provided by Iliodor Philemonof in 2015. Aquilina D. Lestenkof

Read More »
Song

Qilam Ix̂amnaa

Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun Qilam ix̂amnaa Qilam ix̂amnaa Isxam ilan akun Aĝadax̂ tuman tanikux̂ Angalix̂ ikidusakun

Read More »
Song

Piitrax̂ Paavlax̂

Apuustalam Ludaaĝikix Slum Uchitalakix Usum ngiin Aĝnaqaaĝusaa akux̂ malix tuman kamgasaax̂ txidix Slum akaanugan ngaan sakaaĝatax̂ ngiin haqachx̂iix̂tax̂ Kayux tumaniin anĝin ngiin itugniisasaadaax̂ta (repeat 3 times)  In

Read More »
Song

Inim Aguuĝuu

Inimaguuĝuu! Qaĝatam unginaasaa ngiin ax̂tax̂, Anĝim aaĝanĝuudaayulux Haman awaan usugan hax̂ husux̂ chx̂atax̂ Iĝamanasaadax̂ nagmin sux̂tax̂ Kayux anĝaĝix̂ ax̂tax̂ Waaĝalix nagiingin Txin aĝada Kayux kikagnam

Read More »
Song

Kadaliiĝin Maqax̂takan Txichin Aguqangin

Kadaliiĝin maqax̂takan txichin aguqangin Udaadan tanangin kugan Unangan anangin Ix̂taqangin tutalix matalix anĝaĝiingin matakun Aniqdun ngiin aqaaĝan aĝnangin qulingiin akux̂ gumalgakux̂ Aayang ayaa aayang ayaa

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660