Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Song

Song

Slaves Of The Harvest-Song

In 1978, musician Max Lestenkof, Sr. (Unangax̂-Aleut, Pribilof Islands) wrote the lyrics and music for the song he titled “Slaves of the Harvest.”  Max wrote

Read More »
Song

Qaankun Nagaan Akaan Qagaadan

Qaankun nagaan akaan QagaadanAĝaasin amaatxaan waaĝaasakunTanan amaya alaĝun, chiĝanan amaya qayanSdax̂ adaan uyakunAa aaSdam alqusix, Sdam amgii, Sdam akaatxax̂, anugnaasax̂, adigax̂. Naan uya agalin aygagikunAngalim

Read More »
Song

Sdakucham Adigaa

Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Inim ilan hakahligan akux̂ txin! Adigalix hakahligan akux̂ txin! Sdakuchax̂! Sdakucham adigaa! Alqutax̂ amusutxin anuxtaasakuqing? Translated to Unangam Tunuu

Read More »
Song

Wan Laaqudaadax̂

Wan laaqudaadax̂ laafkam adaan uyakux̂ Wan laaqudaadax̂ ulam ulaĝikux̂ Wan laaqudaadax̂ xliibax̂ amaya maaslax̂ matakux̂ Wan laaqudaadax̂ anaĝim matalakax̂ Wan laaqudaadax̂ qidal’ “ngii! ngii! ngii!”

Read More »
Song

Nix̂alaan

Nix̂alaan! Nux̂aada! Nux̂aada! Chiĝanam ilaan Aalaasaang kimikun Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Tuman ugutalix Anĝix̂! Sngagix̂ lidakux̂! Translation to Unangam Tunuu provided by +Mary

Read More »
Song

Kulukulaadan

Kulukulaadan Kulukulaadan Sulugnix̂talin Kuunam naartaa Kugan Ayx̂aalgan unginaasanikux̂! Xa Xa Xa! Translate to Unangam Tunuu by +Mary N. Bourdukofsky and Aquilina D. Lestenkof , St.

Read More »
Song

Angalkingam Sakaaĝanadaa

Angalkingam sakaaĝanadaa Usux̂txin adigakux̂Maaryax̂ Aniqduudax̂ agiitakux Inim ilan saĝakux̂ Inim ilan akux̂ Inim ilan akux̂ At this time it is unknown who was the first

Read More »
Song

Sahnga Aan’gilam (Name’s Day Song)

Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Sahnga Aan’gilam Slum amnaĝungin Wayaam Txin Aniqduĝaadamin Angalii Aniqduĝaadamin Angalii A song sung by +Mary N. Bourdukofsky

Read More »
Song

Kaadakam Angaasii

Tumaya tuula iyula Tumaya tuula iyula x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay x̂aayum inax̂aay chiiyam chiiyam x̂aay The song either originally or over time was sung

Read More »
Song

Ugutax̂ Wan Slum Ngaan

Uĝutax̂ wan slum ngaan Aguuĝux̂ waaĝakux̂ Wan slum Tukuu sux̂taa Kanuuĝin usungin Tanax̂ aguux̂tan. Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Inix̂ tanax̂ unuugix̂tax Sung by

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660