Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Song

Song

Il(an) aĝaqamin Angaligan Ugutaa! (New Version)

Il(an) aĝaqamin (repeat 2 times) Il(an) aĝaqamin angaligan ugutaa  Slum amnaĝungin (repeat 3 times) Il(an) aĝaqamin (repeat 2 times) Il(an) aĝaqamin angaligan ugutaa  Slum amnaĝungin  Il(an) aĝaqamin angaligan

Read More »
Song

Iĝadagax̂ Qanaligan alix?

“Iĝadagax̂!” Qanaligan alix?  Qanaligan alix?  Wahligan akuqing. Wahligan akuqing. Alqutaltxin? Ix̂amnatutakuqing. Txin qaĝaasakuqing! Txin qaĝaasakuqing! Tune: Where is Thumper? With thumb & fingers.   Aquilina

Read More »
Song

Chamigaada Puuta Nuuĝix̂

Chamigaada puuta nuuĝix̂ Ting ka ting ka tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tduu tduu tdugax̂ Puuta nuuĝix̂ Ting ka tdugax̂

Read More »
Song

Ayx̂adanam Kulisangin

Ayx̂adanam kulisangin  qichikun qichikun qichikun Ayx̂adanam kulisangin qichikun Tanadgusim imugaa axtakun Aniqduudan qidakun: nga-nga-nga nga-nga-nga nga-nga-nga Aniqduudan qidakun: nga-nga-nga Tanadgusim imugaa axtakun Tuunuchx̂aadax̂ ayx̂adanam kugan:

Read More »
Song

Qusaaĝin ilin

Qusaaĝin ilin Aguuĝum ngaan amchuĝax̂ kayux tanam kugan kayux tanam kugan sakaaĝatax̂ anĝaĝin anĝaĝin ilin iĝamanaan iĝamanaan malgakun iĝamanaan malgakun Qusaaĝin ilin Aguuĝum ngaan amchuĝax̂

Read More »
Song

Ruuzhdiistvaa Troparion

Xristuusax̂ tumaniin Aguuĝum aĝaasanatxin Slum ngaan an’gim angaligana tanisakux̂txin Aman ilaan sdam awanangin Aman sdax̂ imin achigaasana Agadgim aganĝudaganulux-ngaan imin kanadamin Kayux akan kigakum ilan

Read More »
Song

Qaankun Angaliĝadigaasaadaa

Aguuĝum angaliĝadigaasaadaa Tungaĝim angaliĝadigaasaadaa Asx̂aĝimulux angaliĝadigaasaadaa Ngin Txin ituĝniisada Usually sang three times; known as Holy God, Holy Mighty, Holy Have Mercy on Us. Download

Read More »
Song

Maskaraatan Taliĝix̂ into Slum Amnaĝungin

Slaavi Slaavi Ulam usuu ux̂taax̂tan Svisdam qichii qichii  Ugutax̂ waaĝakux̂ Slum amnaĝungin unuuĝiix̂tan Slum amnaĝungin unuuĝiix̂tan Asxinuqdam ax̂aa Asxinuqdan waaĝakun Asuchin kayux misuukan Uglu- ugluĝikun

Read More »
Song

Kamgix̂, Qanglix, Chiidgiidax, Adqun!

Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Dax Tutusix Aĝalĝix̂ Anĝusix̂ Kamgix̂ Qanglix Chiidgiidax Adqun Translated to Unangam Tunuu by Aquilina D. Lestenkof.  2008.                 

Read More »
Song

Ataqan, Aalax, Qaankun Unangaadan

Ataqan aalax qaankun Unangaadan Sichin chaang atuung Unangaadan Uluung qamchiing sichiing Unangaadan Hatix̂ Unangaadan Hatix̂ sichiing qamchiing Unangaadan Uluung atuung chaang Unangaadan Sichin qaankun aalax

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660