Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Yanvaarix̂ hatix̂ qamchiing hiisix̂ angaligan kugan, tuhluqum uliigii x̂aayam qusan anuusada maaladuukanaan imin haqatachx̂iiĝan qulaan: asx̂aalaknaĝiiluĝim hadan ukux̂taguun: ingaya asx̂ax̂, Alaĝum hadan ukux̂taguun: ingaya ayx̂ax̂.

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660