Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Unangan Tunux̂tanan

Uksiinyax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin wayaam?” Saandrax̂ iistakuu, “Iĝamnakuqing.” Uksiinyax̂ iistakux̂, “Igax̂tadax̂ aqakux̂.” Saandrax̂ iistakuu, “Aang. Makungin.”

Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin?” Mixayilax̂ iistakuu, “Igamnakuqing.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ maltxin?” Mixayilax̂ istakuu, “Anaaĝisaadax̂ ulu.”

Luksax̂ iistakux̂, “Achiĝnatxin alqultalix?” Amilyax̂ iistakuu, “Iĝamnakun.” Luksax̂ iistakux̂, “Iĝamakux̂. Ingam talida.” Amilyax̂ iistakuu, “Aasdukung.”

Maavrax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ maltxin?” Aambrusix̂ iistakuu, “Anaaĝulu.” Maavrax̂ iistakux̂, “Alqutmaan ungachiltxin?” Aambrusix̂ iistakux̂, “Atulix malix.”

Ivaan iistakux̂, “Ixtaagin akatalakaqing.” Ilyadurax̂ iistakuu, “Amaagin anaĝix̂ ixtada.” Ivaan iistakux̂, “Angalqingaan alqunax̂txin?” Ilyadudrax̂ iistakuu, “Qaax̂saadlaaĝnaqing.”

Iyusifax̂ iistakux̂, “Malgiin alqutalix?” Yulax̂ iistakuu, “Igamnakux̂.” Iyusifax̂ iistakux̂, “Ukugamin matakungin.” Yulax̂ iistakuu, “Aang.”

Paavlukax̂ iistakux̂, “Qilax̂.” Lubuvax̂ iistakuu, “Qilam ix̂amnaa.” Paavlukax̂ iistakux̂, “Iistakuun.” Lubuvax̂ iistakuu, “Matakungin.” Paavlukax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ ixtalix ingakun?” Lubuvax̂ iistakuu, “Unangam adaan.”

Aandriaan iistakux̂, “Kiin ngan tunux̂taaqin?” Aaliksaandrax̂ iistakuu, “Nung tunux̂tada.” Aandriaan iistakux̂, “Maguun. Alqutax̂ ixtaaqin?” Aaliksaandrax̂ iistakuu, “Iqaaĝalix iisada.” Aandriaan iistakux̂, “Iqaaĝakux̂.”

This book was written in the St. Paul Island School in 1979.

Read By: Aquilina Lestenkof

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660