Tanam Awaa

Ways of Life: Tools, Beliefs and Practices

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents.

Unangam Adaan Maqam Malganangin​ > Prayer Before Communion

Prichastim Muulitvaa
Mangiyux̂takuqing Guuspudax̂ kayux samtakuqing,
hinga maagusa |ristusam, Aguuĝum anĝaĝigan Hlax̂ akux̂txin;
tunux̂taaĝuĝin agliisagan wa slum adan sakaaĝaqaa, amakun ilin waya itaangix̂
akuqing.

Kayux mangiyux̂takuqing waya aman Ulumiin aamalisigaa akux̂;
kayux waya aman Aamgimiin aamalisigaasaada akux̂.

Malix Imiin kamgakuqing, nung Txin ituĝniisalix, tunux̂taaĝuning nung prustix̂txin,
maatuquning kayux maatuqaningulux ilin; tunung ilan ama maakang ilan; ama
aqatanangin ama aqatanananginulux ilan.

Atxaĝusam ilan agalakan Lunaasamiin amalisigasada iinuĝagan ngaan aslitax ting isxax̂
txin, tunux̂taaguning ignilĝangin qulaangin, kayux anĝagim inaachaĝiganulux
qulagaan. Amin.

Wan Angalikingan Lunaasaangin iliin, Aĝuugum Hlax̂ Txin, aslixtax ting isix ting suda;
kayux angaaqusamiin ngiin Lunaasaan iduuqaalaaĝkaqing;
kayux umchulaĝam ilan aman Iyuudaĝan maqangin malix Txin aĝadukalakaqing,
taga aman tayaĝunaax̂ liidalix Txin samtakuqing:
Malix akan Angalimiin ilan Guuspudax̂ asang adaangix̂txin.

Wan Inuqaĝix̂ atxaĝusam kayux atxaĝinulux ilin ting aĝasaĝta quliilanulux Guuspudax̂
nung iinuchx̂ida,
taga anĝing kayux ulung kaangusax̂ta qulaan. Amiin.

Recitation by:
V. Rev. Archpriest +Michael D. Lestenkof, St Paul Island. April 1980.

Written from audio recording:
Aquilina D. Lestenkof. September 2014, St. Paul Island, Pribilof Islands.

From ‘Music of the Orthodox Church in Alaska; Vol. 2, Aleut Orthodox Liturgical Music.’ Produced by +Richard Dauenhauer in 1981.

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660