Tanam Awaa

Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Stories in Unangam Tunuu

Book

Unangan Tunux̂tanan

Uksiinyax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin wayaam?” Saandrax̂ iistakuu, “Iĝamnakuqing.” Uksiinyax̂ iistakux̂, “Igax̂tadax̂ aqakux̂.” Saandrax̂ iistakuu, “Aang. Makungin.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutaltxin?” Mixayilax̂ iistakuu, “Igamnakuqing.” Tarisax̂ iistakux̂, “Alqutax̂ maltxin?”

Read More »
Book

Tanax̂silĝum Aachigaasnangin

This book has the Pledge (Flaakam Slautaa), Songs, and a game called Puĝatiirax̂! Songs: Qilam Ix̂amnaa Raazdinyaam Ugutaa Qaanikingax̂ Ulgakux̂ and Uĝutax̂ Slumngaan This book

Read More »
Book

Qaanikingax̂ Ulgakux̂

Qaanikingax̂ ulgakux̂. Agadax̂ tanitalix. Inix̂ chidĝayukux̂. Qanigix̂ ulmakux̂. Chiganan amnaĝikun. Qanigim masinaagin, txin daxtikun. Qaanikingax̂ ulgakux̂. Saquchaadan unugikun. Aataagax̂ waagakux̂. Chixudngin iitikun. Qigan txin chidĝaytikun.

Read More »
Book

On Mother’s Lap

Anaadam Qachimagan Kugan Aku Mixayiilax̂ unguchi Anaadam qachimagan kugan aku. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan. Agalimudaĝan amaya kadimudaĝan, kachaayakun. Mixayiilax̂, “Laadax̂ sulix ax̂t’,” istakux̂. Mixayiilax̂ amaya Laadax̂ Anaadam

Read More »
Book

Olga Amaya Maksiim

Kiin txin? Olga ting. Kiin waya? Olga akux̂. Kiin txin? (Asax̂) ting. Unangax̂ akuqing. Unangax̂ altxin, ii? Aang, Unangax̂ akuqing. Kiin Unangax̂ alix, ii? Olga

Read More »
Book

Kiin? Alqutax̂ Malix?

MIKAALUĜIM ILAN Kiin waya? Wan waya Ivaan. Kiin mikalix? Ivaan mikakux̂. Qanaligan Ivaan mikalix? Mikaaluĝim ilan mikakux̂. Kiin mikaaluĝim ilan mikalix? Ivaan amasix Jim mikaaluĝim

Read More »

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660