Voices and Sounds of Unangax̂

Unangam Tunuu

Unangam Tunuu is a set of tools and resources for Unangax̂ speakers and learners.

Unangam Tunuu > Songs in Unangam Tunuu

Song

Haqada Bambayaax̂

Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada, Tayaĝunaax̂ Anangaa! Haqada! Haqada Bambayaax̂ Achaaya! Haqada! Haqada Tayaĝunaax̂ Anangaa! Ukuda! Kayumixtan Ukuda! Unangam Tukuu Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂ Tukux̂

Read More »
Song

Slum Tugidangin

Yanvaarix̂ Fivraalix̂ Maartax̂ Apriilax̂ Maayax̂ Iyuunix̂ Iyuulix̂ Aagustax̂ Sintyaabrax̂ Uktaabrax̂ Nuyaabrax̂ Dikaabrax̂

Read More »
Song

Kinkakuchaadax̂

Kinkakuchaadax̂zulup ilan hangakux̂. Chix̂tax̂ aqalix kinkax̂itxitikux̂. Agadax̂ aqalix chix̂tax̂qakatikux̂. Tataam kinkakuchaadax̂zulup ilan hangakux̂.

Read More »
Song

Lakayaadam Tungtuungisnikaadaa

Haqada nung iix̂tanax̂   aayang aayaa Aĝasaaĝum ludaaĝii ukux̂tanax̂  aayang aayaa Pudaarkan num’ haqaasakun  aayang aayaa Kadim aĝilgakun  aayang aayaa, aayang aayaa, aayang aayaa Taĝa samtakun

Read More »