Tanam Awaa

Ways of Life: Tools, Beliefs and Practices

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents.

Unangam Adaan Maqam Malganangin​ > Christmas Liturgy Gospel 1968

Read by Reader/Choir Director Iliodor “Eddie” Merculieff
Photo credit: Iliodor Henry Kozloff

Matthew 2:1-12

1. I’isuusax̂ Txin agukuĝaan Iyud̲iiyam Vifliyiimagan ilaan Hiruud̲ax̂ tanamaguuĝugan aslagaan;

I’irusaliimam hadan Vulxvan qigaqum hadagaan waaĝanan, tunux̂talix:

2. Qanangun Iyud̲iiyam Tanamaguuĝugan aĝasaaĝuu alix? Tumaniin qigaqum ilan

sdaa ukuĝakum, maalalix Angadan kanax̂sxaaganaan waaĝalgakux̂.

3. Tanamaguuĝuu Hiruud̲ax̂ wakun tusix txin ahmaninax̂ kayux asix I’irusaliimam

husuu.

4. Itaangin ̲kamga ̲tukungin kayux aĝiidgun haqatan husungin taxsalix, qanangun

Xristuusam agulgaduukanaa, iliin amayaax̂tanax̂.

5. Hamakun ngaan tunuqangin: Iyud̲iiyam Vifliyiimagan ilan; umakun tununam

alux̂taasaqagan matakungin waya:

6. Kayux txin Vifliyiimax̂, Iyuud̲am tanaa, Iyuud̲am tanadguchiigamagin ilangiin

kinguuĝimin matalakax̂txin; ilkiimin aygagnam kamga aĝaduukakuĝaan malix,

haman tayaĝuning, Israayilan, atxaĝusaduukakux̂.

7. Hingaan aslaan Hiruud̲ax̂ Vulxvan igiim aĝudusalix ilangiin, aslaan sdam aĝaqaa,

hax̂saasanaaĝinax̂ .

8. Maasakin Vifliyiimam hadan uyachx̂ikin, ngiin tunuqangin: hamaanulix aniqdux̂

hax̂saasasiĝaax̂txichi; aman ukuguumchi, nung hiqachi, kayux ting

hamaanulix Ngaan kanax̂siikangaan.

9. Hamakun tanamaguuĝugan ix̂tanangin tutaqadaamang txidin aygagnan; waya,

aman sdax̂ qigaqum ilan ukux̂taqangin kadangin aygaqaa; hingamasix aniqdum

ilan aqagan qusan hamaaĝalix, txin atxinax̂.

10. Malix hamakun sdam txin atxinaa ukulix txidin qaĝatasaadanan.

11. Ulam nagan qangulix, aniqdux̂ ukunan Anaa Mariiyax̂ asix, malix tanax̂

qingulix Ngaan kanax̂txangin, kayux maayuchxisamang uĝin aĝasix, aĝaasidin:

suulutax̂, laad̲anax̂, smiirnax̂, Ngaan usaqangin.

12. Sngagim ilan ngiin, Hiruud̲am hadan chiilulagaax̂tan, hiisax̂tax̂ sulix, inaqan

akalux̂ axsix tanamang hadan hamaanunan

(907) 546-2546 (main)

2050 Venia Minor Road, P.O. Box 86
St. Paul Island, AK. 99660