Unangam Tunuu
 

Voices and Sounds of Unangan


Unangan Tunuu is a set of tools and resources for Unangan speakers and learners, including: dictionary, survival phrases, books & songs, and flashcards.

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Ways of Life: Tools, Beliefs, Practices of Unangan


Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents, including: Genealogy and Census, Timeline, Sounds and Stories from the Perspective of Unangan.

Unangam Tunuu Online
 

Language Community on Facebook
 


TanamAwaa.com is working to create a Facebook community where Unangan speakers and learners can create and share Unangan language resources, tools and lessons.

TANAM AWAA COUNTRY’S WORKUnangan Learning Tools Lakaaya{

Lakaaya{ mikaku{.

Lakaaya{ ala}um achidan mikaku{.

Lakaaya{ ala}um achidan, chugum kugan mikaku{.

Lakaaya{ ala}um achidan suunaadaku{.

Lakaayalgu{ qayam ilidaan qaxsaku{.

Lakaayam bruukim qaxchikluu chu{taa qayam agalan a}aku{.

Lakaayaada{ achigaalu}im ulagan adan uyaku{.

Lakaayaada{ lakaayam angunaa utxiku{, lakaayalgum tugakuu.

Lakaaya{ laqasitxin asix mikaku{.

Lakaayan ala}um achidan niqam anaa sakaagasix aqadaamchin udam achan qanaa{ikun.

 

Lakaaya{ udam naga qanaa{ikum atxidatxagina{.

Lakaayan miichi{ mikaasakun.

Lakaayan ataqan miichi{talix miichikun.

Lakaayan miichim qaxchikluu su{talix miichikun.

Lakaayam miichii aku{.

Lakaayam miichii angunaku{.

Lakaayam miichii chiqitku{ txin itiku{.

Lakaaya{ miichi{ ch{uu{six aamliku{.

Lakaaayan kii}uusi{ angalix kangaqalikun, itxaygin ululix tataam chiilunan.

Lakaaya{ yaarusa{ aguku{.

Lakaaya{ satxa{ aguku{.

Lakaaya{ nu}im kugan alix qanaa}iku{.

Lakaaaya{ ludaan asix qawanaa}iku{.

Lakaaya{ kingiin asix chitaayaku{.

Lakaayam kingii chitaayaku{.

 

 

Prepared by Olga Mensoff and Moses Dirks. University of Alaska. 1977.

Read by +Paul Merculief.