Unangam Tunuu
 

Voices and Sounds of Unangan


Unangan Tunuu is a set of tools and resources for Unangan speakers and learners, including: dictionary, survival phrases, books & songs, and flashcards.

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Ways of Life: Tools, Beliefs, Practices of Unangan


Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents, including: Genealogy and Census, Timeline, Sounds and Stories from the Perspective of Unangan.

Unangam Tunuu Online
 

Language Community on Facebook
 


TanamAwaa.com is working to create a Facebook community where Unangan speakers and learners can create and share Unangan language resources, tools and lessons.

TANAM AWAA COUNTRY’S WORKUnangan Learning Tools Kiin? Qanan?

KAMGIM TAXU|TAASII

Anaada{ kamgim taxa{taasii stuulu}im sitxan ukuku{.

“Kiin mayuu waya?”

“Fred mayuu inga. Fred kamgigan taxu{taasii.”

 

UGULUN

Maaryaa sichin ugulun asxum da}an inghlingin uku{taku{.

“Qanaya aman uglung? Ingan anguna{ mayung ii? Alix angunaada}ulux mayung”

 

PAARKA|

Qaankun pparkan chimalum angadan akun. Anndam uku{taasakungin.

“Kiin parkangin waya? Lakaayang paarkangin ii? Asxiinung Kristinagan paarkangin ii?”

 

ULIIGIN

Ivaana{ uliigim tagadakix tayaku{. Anaadagan amayaa{takan, “Qanan ulligix tayaltxin? Tinisam uliigikix tayaltxin? Igluqam uliigikix tayaltxin?”

 

KIGUSIM CHUUTKANGIN

Adaada{ atuung kigusim chuutkangin nuusnikam adan uyu{taku{. Kigusitxing brasaa}an anuxtalix. “Kiin kigusigan brasangin waya?” istaku{. “Qanan amaya maayung?”

 

KLUUCHI|

Anaada{ nitxin nu{taatkuku{. Niim kluuchii ilgaku{. Qanan kluuchi{ su{taduukalix? Kluuchim angunaa su{taduukalix?

 

KALIKA|

Uchiitala{ uchinkaam awangin awaasaku{. Kalikam asa}iiyulux ukuku{.

“Kiin kalikaa waya?”

Nataalyagan, “Maayung,” istakuu.

 

KALIKAN

Uchiitalam ilaa}una Iyaakufa{ kalikan igiim a}ii{ta{ istakku{.

“Qanakun kalikan suuqing? Wakun isturim kalikangin suuqing?”

 

KARANTAASI|

Uchinkan tuunsaadan alu}ikun. Usungin karantaasi{ su{takun. Ayagaadam karantaasii chumli}ii}an i{talix?

 

ITXUUSIN

Palagiiya{ imliin itxuu}an aqaliku{. Inganya chaang itxuusi{ kamuudam kugan akun. Qanan itxuusi{ Palagiiyam su{taduukakan? Angunaagusa{ su{taduukalix ii?

 

LAAMPA|

Adaada{ sichin laampan mataku{. Laampam ilangin anii}an anuxtaku{.

“Qanan laampa{ kum anilting? Adigaagusa{ aniingan a}ikuqing. Angunaagusa{ agach adigaaqlana{.”

 

SUNA|

Lakaaya{ suna{ chi}anam ilaan aqanaa uku{taku{.

“Kiin sunaa a{talix istaku?”

Lakaayaqsigan, “Suna{ angunaa{taa ngaan amaya{takuu? Aman suna{ angunaadalakan ii?”

 

CHUULKIX

Ruunnii sichin paaran chuulkim tagadangin tayaku{.

“Yuchiinya, chuulkim paaraa anuxtaa{taa amayaa{taku{?”

“Qanan liida{ angali{talix?”

Ruunnigan angadaxs{ikan, “Aalax paarak quma{, amasix aalax paarak uluuda{.”

 

TIIP RIKUURTA|

Ayagaada{ sistram ngaan tiip rikuurtam tagadaa tayanaan istaku{. Sistragan, “Igiim a{taa amayaa{takuu? Angunaadalakan ii? Qanaan asa{im ilan agu{ilix?”

 

TUQTUQTAURAQ

Adaada{ aalax cham ixchxan chasagan tagadakix tayaku{. Ataqan agitaasam ilaan angunaadalaka{. Asxinugan, “Ataqan liida{ ilaan ayakuu?”

Adaadagan, “Qanan anuxtaa{taa amayaa{takuu?”

 

KULUCHIKA|

Anaada{ aalax kuluchikam itxa{takix mataku{. Ataqan chaadim kuluchika}naa. “Qanan amaya chu{taaxsadalkatxin?” asxinugan amayaa{takuu. “Chaadim kuluchika}naa chu{taaxsadalkuqing.”

 

IGA|TADA|

Aalax iga{tadax haarpurtam ilan tagakux. Vasiilligan uku{takukix. “Kiin iga{tadakix amusukux? Wiinam iga{tadakix ii?”

 

QAM QUTAXSIILU^A

Aalax qam qutaxsiilu{ikix malgakux. Ataqan usxin imu{taku{. Ataqan, changanam ilan aku{.

“Qanan qutaxsiilu{ algam amna}uu imu{tadalix?” Susaana{ Adaadaan amayaa{taku{.

“Qutaxsiilu}im usxin amna{utaa algan alad}ulux,” Adaadagan ngaan istakuu.

 

NUUSI|

Adaada{ aalax nuusix stuulu}im kugaan ukuku{.

“Kiin nuusii ingaya qaxchiklu{?”

“Ivaan nuusii,” Vasiiligan istakuu.

“Qanan nuusi{ qicha}iigusalix?”

 

QAM DU|TAA

Irmaa qam du{taa tadmalu}im kugaan ukuku{.

“Kiin du{taa waya?”

“Ingaya Marvin maayuu. Marvin qanaa{sigan du{taa.”

 

Prepared by Olga Mensoff. University of Alaska. 1977.

Read by +Paul Merculief.