Unangam Tunuu
 

Voices and Sounds of Unangan


Unangan Tunuu is a set of tools and resources for Unangan speakers and learners, including: dictionary, survival phrases, books & songs, and flashcards.

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Ways of Life: Tools, Beliefs, Practices of Unangan


Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents, including: Genealogy and Census, Timeline, Sounds and Stories from the Perspective of Unangan.

Unangam Tunuu Online
 

Language Community on Facebook
 


TanamAwaa.com is working to create a Facebook community where Unangan speakers and learners can create and share Unangan language resources, tools and lessons.

TANAM AWAA COUNTRY’S WORKUnangan Learning Tools Akutana{

AKUTANA|

Akutanam tanadgusii aduku{. Algimatim ilanuu ula{ malgaku{. Tanadngusim adangan qayan malgakun. Qayan slam ilaan tanadgusi{ chachi{tadakun. Tanadgusi{ ala}um chida}an aku{. Alanaa}nam asa}i{taqaa qakuun qalan malgadaku{. Qaankun taangkam staarangin amaligan akun. Alanaa{ malgaqagan aslaan su}aqan. Priistinangin wayaam maasalka}in. Tanadgusim ilan priistinan malgakun.

ULAN

Ulan Akutanam kugan anangin yaagam ilaan agu}ikun. Amaadaan yaagan triivaayalgadakun. Alitxum agalaan yaagam a}iilqagan ilangin malgalikun. Wakun yaagan iliin ulam agitaasangin agu}ikun. Akutanam ulangin angunakun. Agitaasangin angunaadlaka}in.

AKUTANA| I|AMNAADAKU|

Akutana{ saaqudgim ilan i{amnaadadaku{. Chi{uudngim itxala{tagan aman}uu malgadaku{. Qayuum amna}ungin malgadakun. Tuman qaayun ladalka}in. An}a}im asla, riima}ilix lakuu alakan. Itaangisix tuman qaayun ladanan. Chaamam itxala{tagan amna}uu agu{tadanan. Qaayum itxa{tangin magadukun, alagnan, unignan kayux qaayum qaxchiklungin.

ANA^IIDAM IHDANGIN

Akutanam kugan qaayum usxingin amna}ukun. Saaqudgim ilan qiiga{ angunadaku{. Itaangisix waa}akuqingaan qiigaachkaada{ malgaqa{. Akaku{ maasana}ulux. Qiiga{ angunana{. An}a}im kamgingin agachiidangin uku{tadanaqing. Aygagumchin qiigam ilan txichin a}utana{ liidadanan. Usxim ilakix agacha tanadgusim kugan akun. Waligan itxiqan.

CHALAN

Chalam aman}uu Akutanam kugan malgadaku{. Ala}um achidaan lalgadakun. Chalam agitaasangin qamaqu{ adakun. Chalam cha{saa qaatdakun. Chalam saara}ii kayux bika}ii ixamach{idakun. Maartam kugan chalan lalgadakun. Saaqudgim ilan chalan lalgadalka}in. Kiimadgi{ aqaguun tataam lalgaa}in maayuladakun.

ACHIGAALU|

Achigaalu{ angunaadalaka{. Atix aalax uchinika{ agachiidaa malgaku{. Agitaasangin wan slu{ achiga{ inaduukun. Aniqdum angunaadanginulux malgakun. Slungin sanangin aqagumchi achigduukun. Achigaalu}im ruumaa angunaku{. Tanam angunaa aniqdum amna}ugan ngaan malgaku{.

TANDGUSIM TAYAALU^AA

Tanadgusim tayaalu}aa angunaadalaka{. Uliyaanam itaangisix maayu{taqaa txin saka{sa}iim kadaan. Wayaam asxinugan agachan maayu{takuu. Agniiya{ asa{taku{. Tayaalu{ qaqam baanka}ingin mataku{. Saaxara{ kayux aluga{ mataku{. Praviisa{ amadaan sunam kugan waa}adaku{.

AKUTANAM AN^II

Akutana{ tanam an}i}ii. Usugaan Akutanam an}ii an}iigusalidaku{. Naadaan a{ta{ maadu{ malgaguun madalaka{. Wa}ii tanadgusim adan qutaxtaalalix. Ch{uu}im sadaadan a}aanaa txin kikagnaasalix. Qiigam ilan aygaxkungin uliigi{ txin kikagnaasadaku{. Qan’gim ilan qaniix qaxchiklu{ itadaku{.

WA^IM QIMADGUNGIN

Akutanam an}aa an}iguum wa}im qimadgungin agu{tadaku{. Puuf—puuf—puuf istalix. Wa}im qimadgungin akaligan a}adakun. Agalaan wa}im qaxchiklugan angunaa aqadaku{. Iga{tadam kugan ay{akuqingaan uku{taqang. Wa}igan ihnaa uku{taqang. Wa}im sutugan angunaa agu{tana{. Qignaa uku{taatuqang. Ta}a uku{taliqangulux.

ANA^IIDAM KUGAN AY|ALGADNAA

Akutana{ kaaraniin angunaadalaka{. Lakaayam agitaasangin ay{aasim kulis{ii mataduku{. Agitaasangin liidam masin}ii matakungin. Qaniigim naartaa kayux matakun. Mikam ngaan agach su}adakun. Kitax aygaglakix agach ahlikux Akutanam kugan. Txin amaagan nuutnaa aygaxsix muduukaku{txin.

RIITYU|

Riityu{ tutadakun. Angkuricha{ amasix Nuuma{ tutadakun. Riityum ilaan [H]Awaaya{ amasix Kalifuu[r]nya{ tutadakun. Akutanam kugan tilifuuna{ maasalaka{. Riityum ilaan awa}i{ tanadgusim ngaan agacha tunu}tadakun. Amaagan sismina{ anuxtagungin i{tadakun. Tiliviisan Akutanam kugan maaslaka{. Liida{ ukulgaa}an a}atamsuku{.

SUU^ANAADA|

Taya}um agiitasangin suu}anaada{ madakun. Alam kigusigan ilaan ana}iidan agudakun. Qawam kigusii kayux su{tadakun. Lukaa aalax aanisnaadam i{amnadakix qawam kigusigan ilaan agu{tana{. Ulam putuluukagan ilan inglidax. Taya}un quchxaan yaaga{ su}anaada{tadakun. Yaagam ilaan iqyaada{ kayux agudakun. Ana}iidam i{amnaadagan agulgaa chasam angunaa su{tada{.

TANAM YAAGII

Ataqasim tanam yaagii Akutanam kugan malgaqa{. Ulan yaaginan. Umlika}i{ magaqa}ulux. Chaman ungananulux. Qignan kayux u}ananulux. Ala}um ilmagan angunaa maasana}ulux. Tataam tana{ yaagiduukalix ii? Qayauaam malgaduukalix?

KAMGAM ULAA

Akutanam kugan kamgam ulaa malgaku{. Kasakam kamgagan ulaa. 1887 slu}anagan ilan agu}iku{. Kamgam ulaa quma{ kraasi{taku{. Kangaa chid}aayuku{. Kamgam ulagan angunadaayulux. Ada{ Unlaaskam kugan adaku{. Slum ilan algidim Akutana{ u{tadaku{.

QIMGIITAM AWAALANAGAN SUNAA

Qimgiitam awaalagan sunaa saaqudax aqaguun waa}adaku{. Qimgiitam angunangin kayux angunaadanginulux usungin awaaladakun. Suna{ qaankun tugiidan tanadgusim ilan adaku{. Itaangisix slum chimikaa waligan adana{. Ta}a wayaam qimgiita{ liisnalaka{. Suna{ waagan tanadgusim ilaan i}uguum Adaagim adan uyadaku{. Saaqudgim ilan an}a}im usuu sunam da}an awadaku{. Qimgiita{ amna}uguun angalkingaan ati{ chasa{ akiita{ awanan adakun.

AY|AM ADAAN

Akutana{ iga{tadam tagaalu}a matalaka{. Iga{tada{ ala}um kugaan akuu}daku{. Ala}um achidan agacha tagadaku{. Qan’gim ilan ataqasim nidilim ilan walitadaku{. Saaqudgim ilan amna}udim walitadaku{. Iga{tada{ pismam kayux friita{ waa}aasadaku{. Qamchiing an}a}i{ iga{tadam kugan kum ay{aku{. Iga{tadam ngaan qamgaang asa{daku{.

MAYAA^AADA|

Waligan algan mayaa}ada}ulux. Waligan it{aygi{ kayu baraaska{ maaslaka{. Saquchaadan, qamgaangin, malgadakun. A}diikan amasix anim sangin kayux mayaa}dakun. Aykaa}un kayu Akutanam da}an malgadakun. Itaangisix mayaa}daqan. Ta}a wayaam mayaa}duukalaka}in. Qan’gim ilan ala}um achidan aygagdukun.

QAN AMAANULIX

Qam amana}uu Akutanam ilaanugan malgadaqa{, wayaam maaslaka{. Chagin, atxidan, aanu{, kayux itxaan qan malgadaqan. Saaqudgim ilan uda{ agudanan. Ta}a wayaam qa{ maaslaka{. Tuman liisnasix qa{ ukudaqadakun. Tuman ayuxtalix qanaa{dalka}in. Qa{ liisnalaka}aan malix. Qan qanaanunan a{takun ii?

PISMAM SUNAA

Pismam sunagan kugan ay{adnaqing. Ispaansa{ asa{tana{. Kayta{ nu{taqadaquung chiiludnaqing. Kaytam kugan u}ayaalu{ malgaku{. U}ayaalu{ nu{talix amaltadnaqing. Qan’gaan ala}um angunagan ilan ay{adanan. Qaankun angalin kaytam silaa axsxadaqa{.

QAN’GI|

Akutanam kugan qan’gaan sla{ i}anadaku{. Qaniigim angunaa malgadaku{. Mivraalim kayux Maartam kugan qignan u}a{tadakun. Chi}ana{ kda{ chutaasalix. Kda{ ulmaguun qignan atidakun. Slam kayutuu malgadaku{. Maadum ilan aygagsaa kayuu}nadaku{.

Prepared by Olga Mensoff and Moses Dirks. National Bilingual Materials Development Center and Aleutian Regional School District. 1977.

Read by +Paul Merculief.

  • This book has some words that are not used by Pribilof Islands Speakers.