Unangam Tunuu
 

Voices and Sounds of Unangan


Unangan Tunuu is a set of tools and resources for Unangan speakers and learners, including: dictionary, survival phrases, books & songs, and flashcards.

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Ways of Life: Tools, Beliefs, Practices of Unangan


Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents, including: Genealogy and Census, Timeline, Sounds and Stories from the Perspective of Unangan.

Unangam Tunuu Online
 

Language Community on Facebook
 


TanamAwaa.com is working to create a Facebook community where Unangan speakers and learners can create and share Unangan language resources, tools and lessons.

TANAM AWAA COUNTRY’S WORKType of Learning Tools:

AKUTANA| Akutanam tanadgusii aduku{. Algimatim ilanuu ula{ malgaku{. Tanadngusim adangan qayan malgakun. Qayan slam ilaan tanadgusi{ chachi{tadakun. Tanadgusi{ ala}um chida}an aku{. Alanaa}nam asa}i{taqaa qakuun qalan malgadaku{. Qaankun taangkam staar …

Algan Alquta{ waya? |ulastaaka{ aku{. Alquta{ waya? It{aygi{ aku{. Alquta{ waya? Qawa{ aku{. Alquta{ waya? As{ukida{ aku{. Alquta{ waya? Uskaana{ aku{. Alquta{ waya? Aykaa}u{ aku{. Alquta{ waya? Saagla{ aku{. Qan Alquta{ waya?   Chagi{ aku{. Alquta{ wa …

Alqulix ulmaltxin? Aa}an u}naasa{ malgalix. Alqulix txin igaltxin? Qingana{ malgalix. Alqulix qingadaltxin? Maadu{ malgalix. Alqulix chinglisiltxin? Aangan ikla{ quxsulix. Alqulix kayu}iqdaltxin? An}a}i{ tin sadgasix. Alqulix saagaltxin? Daking txidix …

Taganin Alquta{ kum taganin maasaltxin? Txin kum sukutxin. Txin kum ulmikutxin. Txin kum taangkutxin. Chngan. Wayangin chngan. Alquta{ wayangin? Wayangin chgnan. Chngan alquta{ kum maasaltxin? Txin kum chu{takutxin. Piitra{ ukuda. Kaalraa uku{tada. Bru …

Alquta{ I{amnach{iltxin? Alquta{ Maltxin?   Alquta{ i{amnach{iltxin? Muuvi{ i{amnach{ikuqing. Alquta{ maltxin? Chasvyakuqing. Alquta{ i{amnach{iltxin? Ulang i{amnach{ikuqing. Alquta{ maltxin? Amalkuqing. Alquta{ i{amnach{iltxin? Skuula{ i{amnach{i …

Wan waya Ivaan. Wan waya saagla{. Ivaan alqutan maduukalix?  Saagla{ qisaduukalix? Alix saagla{ txi{duukalix ii? Alix saagla{ asix mikaduukalix ii? Alix saagla{ achxuduukalix ii? Ivaan alqutan maduukalix? Saagla{ qisasix ii? Saaga{ tmi{six ii? Saagla{ …

Alquta{ Malix? Alquta{ malix? Saa}aaku{ Alquta{ malix? Imga}iku{ Alquta{ malix? Ay{aku{ Alquta{ malix? Ay{aku{ Alquta{ malix? Takiigiku{ Alquta{ malix? Iga{taku{ Alquta{ malix? Iga{taku{ Alquta{ malix? A{akun. Alquta{ malix? Qaaxsaadakun. Alquta{ malix …

Alquta{ Qaatdaltxin? Alquta{ qaatdaltxin? Qa{ qaatdakuqing. Alquta{ qaatdaltxin? Riisa{ qaatdakuqing. Alquta{ qaatdaltxin? Biinsin qaatdakuqing. Alquta{ qaatdaltxin? Uskaanam stu{si}ii qaatdakuqing. Alquta{ qaatdaltxin? Saamlan qaatdakuqing. Alquta{ qa …

Alquta{ Tutaltxin? Alquta{ tutaltxin? Iga{tada{ tutakuqing. Alquta{ tutaltxin? Saaglam qiglugii tutakuqing. Alquta{ tutaltxin? Traaktura{ tutakuqing. Alquta{ tutaltxin? Achigaalu}im kuluklaa tutakuqing. Alquta{ tutaltxin? Iga}iisa{ tutakuqing. Alquta{ …

Iga{tada{ Tutuda! Alquta{ tutaltxin? Iga{tada{ tutakuqing. Aqalix ii? Aang! Kiin kugan akan? Aqatal kang. Aqada! Amaanuuduukakun. Iga{tada{ kadma{sxaduuku{. Angaya{tada! Iga{tada{ tagaqaliku{. Kiin kugan akan? Kiiin waa}alix? Uku{takung! Achigdana{ aku …