Unangam Tunuu
 

Voices and Sounds of Unangan


Unangan Tunuu is a set of tools and resources for Unangan speakers and learners, including: dictionary, survival phrases, books & songs, and flashcards.

Unangam Adaan Maqam Malganangin

Ways of Life: Tools, Beliefs, Practices of Unangan


Unangam Adaan Maqam Malganangin is an online repository of Unangan cultural and historical information and documents, including: Genealogy and Census, Timeline, Sounds and Stories from the Perspective of Unangan.

Unangam Tunuu Online
 

Language Community on Facebook
 


TanamAwaa.com is working to create a Facebook community where Unangan speakers and learners can create and share Unangan language resources, tools and lessons.

TANAM AWAA COUNTRY’S WORKPrayer Before Communion

Prichastim Muulitvaa
Mangiyu{takuqing Guuspuda{ kayux samtakuqing,
hinga maagusa |ristusam, Aguu}um an}a}igan Hla{ aku{txin;
tunu{taa}u}in agliisagan wa slum adan sakaa}aqaa, amakun ilin waya itaangi{
akuqing.

Kayux mangiyu{takuqing waya aman Ulumiin aamalisigaa aku{;
kayux waya aman Aamgimiin aamalisigaasaada aku{.

Malix Imiin kamgakuqing, nung Txin itu}niisalix, tunu{taa}uning nung prusti{txin,
maatuquning kayux maatuqaningulux ilin; tunung ilan ama maakang ilan; ama
aqatanangin ama aqatanananginulux ilan.

Atxa}usam ilan agalakan Lunaasamiin amalisigasada iinu}agan ngaan aslitax ting isxa{
txin, tunu{taaguning ignil}angin qulaangin, kayux an}agim inaacha}iganulux
qulagaan. Amin.

Wan Angalikingan Lunaasaangin iliin, A}uugum Hla{ Txin, aslixtax ting isix ting suda;
kayux angaaqusamiin ngiin Lunaasaan iduuqaalaa}kaqing;
kayux umchula}am ilan aman Iyuuda}an maqangin malix Txin a}adukalakaqing,
taga aman taya}unaa{ liidalix Txin samtakuqing:
Malix akan Angalimiin ilan Guuspuda{ asang adaangi{txin.

Wan Inuqa}i{ atxa}usam kayux atxa}inulux ilin ting a}asa}ta quliilanulux Guuspuda{
nung iinuch{ida,
taga an}ing kayux ulung kaangusa{ta qulaan. Amiin.

Recitation by:
V. Rev. Archpriest +Michael D. Lestenkof, St Paul Island. April 1980.

Written from audio recording:
Aquilina D. Lestenkof. September 2014, St. Paul Island, Pribilof Islands.

From ‘Music of the Orthodox Church in Alaska; Vol. 2, Aleut Orthodox Liturgical Music.’ Produced by +Richard Dauenhauer in 1981.